هوش هیجانی

جزئیات
در ویدیو
530 بازدید

هوش ریتمیک

جزئیات
در ویدیو
693 بازدید

ویژگیهای احساس

جزئیات
در ویدیو
397 بازدید

موقعیت -زمان

جزئیات
در ویدیو
437 بازدید

عوامل اتلاف وقت

جزئیات
در ویدیو
243 بازدید

دعا

جزئیات
در ویدیو
203 بازدید
جزئیات
10,798 بازدید
16 رسانه