اصول علمی استراحت ریکاوری و خواب

--
تماس بگیرید

500آيتم هاي موجود
+
اضافه به سبد خرید

در این سمینار مطالب اختصاص دارد به درک مفاهیم خواب،استراحت و ریکاوری وکسب مهارت در تنظیم نسبت فیزویولوژیکی استراحت به فعالیت تا از این طریق خستگی جسمانی و ذهنی برطرف شده و تعادل مثبت در جسم و روان ایجاد گردد.

نکته حائز اهمیت این است که استراحت کم باعث برهم خوردن ریکاوری بدن و استراحت زیاد باعث افت عملکرد سلولی خواهد شد و خواب نامناسب باعث ایجاد آسیب های جدی در فرآیندهای ذهنی خواهد داشت.